Search
Main Menu FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
‘เวียดนาม’ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 14
ไทยหารือนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย พร้อมเจรจาต่อยอด FTA
อาเซียน-สหรัฐฯ เดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาบรรยากาศการลงทุน และยึดหลักความโปร่งใส
อาเซียน-จีน บังคับใช้พิธีสาร เพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรี และเร่งแก้ปัญหาเหล็กจีนทะลักอาเซียน
อาเซียน-ญี่ปุ่นชื่นมื่น บรรลุผลเจรจาบริการและลงทุน และเห็นชอบแผนงานยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะ 10 ปี ฉบับปรับปรุงใหม่
อาเซียน-อินเดีย พร้อมยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
อาเซียน-ฮ่องกง มุ่งมั่นเจรจาการค้าเสรีแล้วเสร็จปี 2559
รัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก เร่งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-รัสเซีย ยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จับมือปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี