Search
Main Menu
 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า Minimize
 AEC News Alerts Minimize

      

 NTB Alert Minimize

      

Free counter and web stats


 FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เรียนรู้ + ปรับใช้กลยุทธ FDI ของจีนและสหภาพยุโรป
จร. จับมือหน่วยงานพันธมิตรจัดสัมมนาประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
ไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน
ผลกระทบจากการใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าพืชสวนของอินโดนีเซีย และแนวทางแก้ไขปัญหา
แนวคิดในการจัดการมาตรการที่มิใช่ภาษีเป็นรายสาขา ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)
อุปสรรคในการส่งออกลำไยไปจีน
มาตรการควบคุมการนำเข้าหินของไทย
ผลกระทบจาก Farm Bill ต่อการส่งออกสินค้าปลาดุกของไทย
การส่งออกมันสำปะหลังของไทยไปจีน
นิวซีแลนด์และพันธมิตรอาเซียน: หนึ่งประตูสู่สิบประเทศ(New Zealand's ASEAN Partnership: One Pathway to Ten Nations)