Search
Main Menu
 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของไทย Minimize
 AEC News Alerts Minimize

      

 NTB Alert Minimize

      

Free counter and web stats FTA รายประเทศ
  Tabs Minimize
ข่าวFTA:ข่าวกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ข่าวสถานการณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ส่วนบริหารงานทวิภาคี
ไทยควรปรับตัวอย่างไร ? : สหภาพยุโรป-จีนเป็นคู่ค้าสำคัญของโลก
อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จับมือปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-EAS ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
อาเซียนจับมือแคนาดา เดินหน้าพิจารณาห่วงโซ่อุปทาน
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์(Final Report) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคและผลกระทบต่อไทย
ไทยร่วมลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน พร้อมรับหลักการขยายการเปิดเสรีลงทุนมากยิ่งขึ้น.
ไทยร่วมลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน.
ผลการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 46